Yshopnoosa.com

Hur du ändrar namnet på fält i en MySQL tabell

Kommandot "alter table" MySQL används för att ändra namnet på ett fält (kolumn) i en tabell. Om du vill använda kommandot måste du veta namnet på den tabell som kolumnen är i, det exakta namnet på kolumnen och kolumnens definition. Kolumnens definition är datatypen som kolumnen accepterar. Du kan välja att lämna datatypen som är, eller kan du ändra det när du ändrar namnet.

Instruktioner

1 Logga in till MySQL-servern. Du kommer att se den "mysql >" fråga när du framgångsrikt har loggat in.

2 Skriv kommandot "använda databas." (ändra ordet "Databas" till namnet på din databas) att få tillgång till databasen.

3 Skriv kommandot "show tabellerna," att visa namnen på alla tabeller i databasen.

4 Skriv kommandot "beskriver tabell." (ändra ordet "Bord" till namnet på tabellen du vill ändra) att se kolumnen Namn och definitioner för tabellen du vill ändra.

5 Skriv kommandot "alter table tabell ändra OLD_NAME NEW_NAME varchar(20);" att ändra kolumnens namn från "OLD_NAME" till "NEW_NAME." Du måste ange kolumndefinitionen, i detta fall är det "varchar(20)."

6 Skriv kommandot "beskriver tabell." (ersätter ordet "Bord" med namnet på ditt bord) att visa nya kolumnnamnet.

7 Skriv kommandot "exit" för att stänga anslutningen till MySQL-servern.