Yshopnoosa.com

Hur att dumpa från ColdFusion till Excel

Hur att dumpa från ColdFusion till Excel

Adobe ColdFusion är en snabb utvecklingsplattform utformad för enkel integration av HTML- och ODBC-databaser. Dess märkspråk nära liknar HTML-syntax och innehåller många inbyggda Taggar som kraftigt komprimerar manipulering av poster i en databas, genom skapande, hämtning, uppdatering eller borttagning. En låter sådan inbyggd dig att fråga en databas och dumpa alla eller en del av resultaten i ett Excel-kalkylblad.

Instruktioner

1 Skapa en ny ColdFusion-sida i din föredragna textredaktör.

2 Lägg till följande kod, blocket HTML-utdata till kalkylbladet:

< cfsetting enablecfoutputonly = "Ja" >

3 Lägg till < cfquery > som du dumpar till Excel i början av dokumentet. Som ett exempel, anta att du arbetar med följande fråga:

< cfquery namn = "GetEmps" datasource = "cfdocexamples" >

SELECT * FROM Employee

< / cfquery >

4 Lägg till följande kod under avslutandet < / cfquery > tag:

< cfcontent type = "application/msexcel" >

< cfheader namn = "Content-Disposition" value="filename=Employees.xls" >

Ersätta din önskat filnamn anställda.xls.

5 Formatera resultatet av din fråga i tabellform med hjälp av en < cfloop >-tagg i en < cfoutput >-taggen, som nedan:

< cfoutput >

&lt;table cols="4">

&lt;cfloop query="GetEmps">

&lt;tr>

&lt;td>#Emp_ID#&lt;/td>

&lt;td>#FirstName#&lt;/td>

&lt;td>#LastName#&lt;/td>

&lt;/tr>

&lt;/cfloop>

&lt;/table>

< / cfoutput >

Ersätta det nummer som är en högre än antalet variabler du dumpar för värdet av "kolumner", din frågenamn för "GetEmps" och namnen på variablerna för de variabler som visas i varje respektive cell.

6 Spara och publicera webbsidan ColdFusion och öppna den i webbläsaren. När sidan har laddats helt, ta bort filnamnet och filnamnstillägget från adressfältet och ersätta det med det filnamn du angav för Excel-kalkylbladet i steg 4. Tryck på "Enter" och webbläsaren kommer att få tillgång till den nya kalkylblad som du just har skapat.